ZABURZENIA EMOCJONALNE U DZIECI I MŁODZIEŻY

Zaburzenia emocjonalne u dzieci i młodzieży są coraz powszechniejszym zjawiskiem. Emocje odgrywają ważną rolę w życiu każdego człowieka i to niezależnie od wieku. Rozwój emocjonalny dzieci cechuje się wzbogacaniem i zróżnicowaniem życia uczuciowego.

Rodzicu, jeśli u swojego dziecka (nastolatka) obserwujesz:

 • lęki, a Twoje dziecko cechuje niepewność, nieufność, nieśmiałość, stroni od kontaktów społecznych, obawia się kompromitacji i odrzucenia i lub ma niską samoocenę,
 • tiki nerwowe,
 • moczenie mimowolne, 
 • zmienność nastrojów, 
 • płaczliwość, 
 • drażliwość, 
 • złe stosunki z rówieśnikami, 
 • niechęć do nauki,
 • jąkanie się,
 • zaburzenia apetytu, 
 • obojętność uczuciową,
 • agresję,
 • nadpobudliwość

Zapraszamy na konsultacje. Warto zdiagnozować przyczyny i wspomóc dziecko (nastolatka) w rozwoju.

UZALEŻNIENIA U DZIECI I MŁODZIEŻY

Problem uzależnień dzieci i młodzieży jest coraz powszechniejszy. Rodzicu reaguj, gdy tylko pojawiają się pierwsze symptomy.

Młodzi ludzie, szczególnie u progu dorastania eksperymentują i są otwarci na „nowinki”.

Kategorie środków uzależniających możemy podzielić na  środki poprawiające doraźnie samopoczucie, do których zaliczamy alkohol, leki, narkotyki i papierosy oraz zachowania redukujące napięcie emocjonalne poprzez kompulsywne objadanie się, ćwiczenia fizyczne, rozrywkę, gry komputerowe, zachowania seksualne.

RODZICU OSOBA UZALEŻNIONA

Wycofuje się z relacji ze światem, spędzając wiele czasu samotnie, może zapomnieć, jak wygląda prawdziwa rozrywka i wyrażanie emocji w komunikacji werbalnej, mentalnie odrywa się od rzeczywistego świata, sprawia, że jej zainteresowania się zmniejszają, ma gwałtowne wahania nastroju, ma zaburzenia snu i odżywiania, może popaść w długi przez wysokie rachunki telefoniczne, wpada w konflikty z bliskimi, ma kłopoty w szkole, zazwyczaj maskują lęki z tym związane lub zaprzeczają ich istnieniu.

RODZICU ZAUWAŻ PROBLEM – PODEJMIJ DECYZJĘ – DZIAŁAJ

UZALEŻNIENIA TELEFON/INTERNET/GRY

NIEWIDZIALNE, A WSZECHOBECNE ZWIEŃCZENIE UZALEŻNIEŃ

RODZICU JEŚLI U SWOJEGO DZIECKA OBSERWUJESZ silną potrzeba / przymus korzystania z Internetu, brak kontroli nad długością czasu spędzonego w sieci, problem z powstrzymaniem się od korzystania z Internetu, niepokój, rozdrażnienie czy gorsze samopoczucie przy próbie przerwania lub ograniczenia korzystania z sieci i ustępowanie tych stanów z chwilą powrotu do sieci, zaniedbywanie dotychczasowych zainteresowań oraz kontaktów z ludźmi na rzecz Internetu, spędzanie coraz większej ilości czasu w Internecie celem uzyskania zadowolenia, dobrego samopoczucia, które poprzednio osiągane było w znacznie krótszym czasie. REAGUJ!

PROBLEMY WYCHOWAWCZE I SZKOLNE

Problemy wychowawcze objawiają się m.in. poprzez zachowania agresywne, nieposłuszeństwo wobec dorosłych, nadpobudliwość psychoruchową, konflikty z nauczycielami czy brak postępów w nauce. 

Zachowanie dzieci i młodzieży niepokoi, oburza, szokuje, staje się z czasem bardziej bezczelne, nauczyciele pozostają bezradni, rodzice stają w obliczu kryzysu, natomiast dzieci czują się bezkarne. Zastanawiasz się, co powoduje takie zachowanie i jak sobie z nimi radzić? Nie jesteś z tym sam.

RODZICU! jeśli jakiś fragment powyższego opisu dotyczy Twojego dziecka zareaguj. Zapraszamy na konsultacje.

NEUROFLOW AKTYWNY TRENING SŁUCHOWY

Neuroflow AKTYWNY TRENING SŁUCHOWY – to pierwszy w Polsce interaktywny trening wyższych funkcji słuchowych dla dzieci z zaburzeniami przetwarzania słuchowego prowadzony również on-line. Program pozwala na dostosowanie terapii do potrzeb dziecka i możliwości rodziców – terapia w domu pacjenta pod kontrolą rodzica lub w gabinecie terapeuty / w poradni.

Neuroflow Aktywny Trening Słuchowy jest opartą na aktualnych badaniach naukowych.

Rodzaje ćwiczeń są zróżnicowane w zależności od tego, do jakiego podtypu klinicznego APD dziecko zostało zakwalifikowane oraz od wieku dziecka. Program jest dostosowany do kilku poziomów rozwojowych, od wieku przedszkolnego do młodzieży. Mogą w nim uczestniczyć również   dzieci z  niedosłuchem, szczególnie te, które późno otrzymały aparaty słuchowe.

Jeśli Państwa dziecko ma:

 • trudności z uwagą słuchową,
 • prawidłowym pisaniem,
 • ortografią,
 • czytaniem,
 • nauką języków obcych,
 • trudności komunikacyjne,
 • opóźniony rozwój mowy

i równocześnie obserwują Państwo, że :

 • łatwo  się męczy podczas  czynności wymagających długotrwałego  słuchania, długich rozmów a trudności te nasilają się w hałaśliwym otoczeniu,
 • ma trudności z określeniem kierunku z którego dobiega głos,
 • jest nadwrażliwe na niektóre dźwięki,
 • mimo uważnego słuchania ma  trudności ze rozumieniem i zapamiętaniem długich, skomplikowanych poleceń,  instrukcji słownych, szczególnie tych wymagających realizacji  jakiś czas później,
 • często prosi o powtórzenie informacji,
 • źle funkcjonuje w hałaśliwym otoczeniu w dużej grupie, w pomieszczeniach o dużym pogłosie jak klasa szkolna a znacznie lepiej w sytuacji 1 na 1,
 • ma trudności z konstruowaniem płynnych wypowiedzi, brakuje mu słów podczas wypowiedzi,  jego słownictwo jest ubogie,
 • jego mowa jest monotonna,
 • ma  trudności z  liczeniem, nauką tabliczki mnożenia,  posługiwaniem się  alfabetem, z zapamiętaniem dni tygodnia i miesięcy, dat, godzin, adresów oraz numerów telefonów,
 • wolno reaguje  na informacje słuchowe,  jakby potrzebowało więcej czasu na przyswojenie i przetworzenie usłyszanej informacji,
 • ma trudności w różnicowaniu podobnie brzmiących  dźwięków mowy  jak np. p/b, k/g, t/d  i błędnie  je zapisuje,
 • w dzieciństwie chorowało na wysiękowe zapalenie uszu. 

Wówczas należy sprawdzić, czy przyczyną trudności dziecka nie są Zaburzenia Przetwarzania Słuchowego APD.

U wielu osób z dysleksją, trudnościami w uczeniu się, SLI lub ADHD to właśnie zaburzenia przetwarzania bodźców słuchowych są przyczyną ich trudności w uczeniu się na drodze słuchowej.

Neuroflow Terapia ATS  jest aktywną formą treningu. Wymaga od dziecka skupienia uwagi, aby jak najlepiej odpowiadało na stawiane przed nim zadania. Stopień trudności zadań jest dostosowywany do możliwości dziecka i zmienia się w sposób adaptacyjny, co oznacza, że gdy dziecko odpowiada prawidłowo, system utrudnia mu zadanie, a gdy odpowiada nieprawidłowo – ułatwia.

Aktywny Trening Słuchowy poprawia zdolności dziecka w:

 • rozumieniu zdań złożonych, dłuższych poleceń,
 • poprawia uwagę słuchową, co przekłada się na lepsze rozumienie mowy w hałasie, np.  poprawia umiejętność słyszenia nauczyciela na tle szumu klasy,  poprawia umiejętność  jednoczesnego  słuchania nauczyciela i robienie notatek,
 • wydłuża pamięć słuchową,
 • poprawia różnicowanie dźwięków mowy.

W efekcie  skutkuje poprawą wyników w nauce, szczególnie w zakresie umiejętności czytania,  pisania ze słuchu i uczenia się drogą słuchową.

Po zastosowaniu treningu ATS zauważamy również:

 • poprawę pewności siebie,
 • wzrost samooceny,
 • obniżenie poziomu stresu przy wykonywaniu trudnych zadań
 • poprawa komunikacji, kontaktów społecznych.

Przebieg terapii:

 1. Trening odbywa się w domu dziecka pod nadzorem jednego z rodziców.
 2. Cały trening podzielony jest na trzy etapy i trwa od 12 do 18 tygodni.
 3. Każdy etap  treningu słuchowego  poprzedzony jest diagnozą, na podstawie której przygotowywany jest indywidualny program terapeutyczny.
 4. Sesje terapeutyczne mają miejsce 3 razy w tygodniu, przy czym każda z nich trwa ok.  20-25 min.
 5. Diagnozy prowadzi provider  Neuroflow ATS, który ukończył specjalistyczne szkolenie, uprawniające do pracy metodą Neuroflow  ATS.

od 250 PLN

Diagnoza 290 PLN

I etap terapii 370 PLN

Diagnoza kontrolna 250 PLN

II etap terapii 360 PLN

III i każdy kolejny etap terapii 350 PLN

TERAPIA RĘKI

Terapia ręki ma na celu usprawnianie tzw. motoryki małej, czyli precyzyjnych ruchów dłoni i palców jak i dostarczać wrażeń dotykowych, poznawania dzięki nim różnych kształtów, faktur materiałów ich różnicowania. Ćwiczenia w głównej mierze mają rozwijać sprawność ruchową dłoni dziecka, umiejętność prawidłowego chwytu pisarskiego oraz koordynację pomiędzy dłońmi. Etapem końcowym ma być umiejętność pisania. Zajęcia przeznaczone są dla dzieci, które:

 • Nie lubią rysować, malować, lepić
 • Mają problemy z czynnościami samoobsługowymi: zapinaniem guzików, wiązaniem butów, zakładaniem spodni, nalewaniem picia do szklanki itp.,
 • Nie lubią układać puzzli i innych układanek
 • Wykazują problemy z czynnościami grafomotorycznymi (pisanie, rysowanie, kolorowanie)
 • Nie lubią dotykać nowych faktur i przedmiotów
 • Które są nadwrażliwe na dotyk
 • Mają problemy ze skupianiem uwagi
 • Mają problemy z koordynacja wzrokowo – ruchową ( rzucaniem do celu, łapaniem, turlaniem piłki)
 • Mają nieprawidłową postawę ciała podczas wykonywania prac przy stoliku
 • Mają zbyt mocny, lub zbyt lekki chwyt narzędzia pisarskiego,
 • Mają obniżone napięcie mięśniowe
 • Maja zaburzenia integracji sensorycznej, Mózgowe Porażanie Dziecięce, Autyzm, i inne zaburzenia wykazujące nieprawidłowości w obrębie motoryki małej.

Terapia ręki przeznaczona jest dla dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym. Poprzedzona jest wywiadem z rodzicem, analizą dokumentacji dotyczącej dziecka, wypełnieniem Arkusza rozwoju motoryki małej. Zadania realizowane w trakcie zajęć dostosowane są do wieku, zainteresowań, oraz potrzeb i możliwości psychoruchowych dziecka.

Głównym celem zajęć jest osiągnięcie samodzielności w zakresie podstawowych czynności życia codziennego.

 • Zajęcia przeznaczone są dla dzieci, które szybko męczą się podczas pisania, rysowania, robią to niechętnie i mają problemy z prawidłowym chwytem narzędzia pisarskiego.

Do innych celów terapii ręki zalicza się także:

 • poprawę umiejętności chwytu
 • wzmacnianie koncentracji
 • wypracowanie zdolności skupienia uwagi i patrzenia
 • poprawę koordynacji wzrokowo-ruchowej

Na zajęciach

 • ćwiczenie sprawności motorycznej ręki: fizjoterapeuta
 • ćwiczenia sprawności manualnej i grafomotorycznej: pedagog
 • zajęcia plastyczne rozwijające małą motorykę

Zajęcia wzmocnią koncentrację, poprawia koordynację wzrokowo – ruchową, znormalizują funkcje przekraczania linii środka. Wszystkie zajęcia są prowadzone w sposób przyjazny dla dzieci.

od 150 PLN

1 zajęcia 45 minut 200 PLN

Pakiet 5 zajęć 900 PLN/ 180 PLN za jedne zajęcia

Pakiet 10 zajęć 1500 PLN / 150 PLN za jedne zajęcia